Psykolog Hallberg Borås

Förändring på djupet

Psykolog med mottagning i centrala Borås

Hej och välkommen,


I samtal med mig så möts du av en aktiv psykolog som med värme och tydlighet hjälper dig att förstå och lösa dina psykiska och känslomässiga problem. Med den moderna psykodynamiska terapi-metoden ISTDP (intensiv psykodynamisk korttidsterapi) erbjuder jag ett sätt att göra terapi som går bortom ytan, och som i forskning har visat sig kunna fungera särskilt väl för psykisk ohälsa där andra metoder inte fungerat fullt ut. Det är en utmanande terapiform som kräver engagemang av både patient och terapeut - men som när den är framgångsrik kan vända ångest och ensamhet till ett liv med mer närhet och känslomässig frihet.


Jag har flera års erfarenhet som psykolog på ungdomsmottagning, vuxenpsykiatri och beroendepsykiatri. På min mottagning i Borås fokuserar jag på att hjälpa människor att komma över psykologiska problem och psykisk ohälsa genom främst affektfokuserad psykoterapi (ISTDP). Tillsammans kommer vi fram till vad som behövs för att du ska kunna komma vidare i livet.


Hör gärna av dig för att boka ett första samtal eller med frågor och funderingar.


Vänliga hälsingar,


Christoffer Hallberg, legitimerad psykolog


Psykolog Borås

ISTDP


Intensiv dynamisk korttidsterapi (ISTDP) är en modern psykodynamisk terapiform som baseras på anknytningsteori och affektteori. Fokus ligger på att hjälpa dig att hantera de svåra känslor som gör att du fastnar i destruktiva beteenden och symtom. 

Vad kan man få hjälp med?Vid första samtalet så hjälps vi åt att ringa in vad det är för psykologiska problem som kommer i vägen för dig att komma vidare i livet, och som bidrar till dina symtom. Tillsammans gör vi en kartläggning och en plan för behandlingen. Här är en lista över några exempel på problem där psykologisk behandling / psykoterapi kan vara effektivt:


Depression

Att känna sig ledsen och nedstämd - att ha tappat glädjen inför livet - och kanske ha tankar om att livet är meningslöst. De här symtomen förekommer ofta tillsammans med låg självkänsla och tankar om att inte duga som person. I terapin undersöker vi vilka tankar och känslor som driver på din nedstämdhet - så att du kan hantera dem bättre, och hitta glädjen i livet.


Ångest

En inre anspänning som kan vara mer konstant eller utlösas av svåra situationer. Ångesten kan komma starkt och plötsligt som vid panikångest, eller vara mer molande. Den kan även ta sig former som inte är lätt att känna igen som ångest; t ex att bli illamående, få magknip, sus i öronen, dimmig syn och svårigheter att tänka klart. Inte sällan kan ångesten vara kopplat till konfliktfyllda känslor. Under en terapi så ägnas en hel del tid åt att bli medveten om kroppsliga reaktioner och förstå ångesten, samt att närma sig de känslor som triggar din ångest så att du kan lära dig att hantera dem istället för att bli rädd för dem.


Låg självkänsla

Många söker hjälp hos mig för att de har orimligt höga krav på sig själva, och att de har en självbild som är väldigt negativ. Vid konflikter så tar man ofta på sig skulden, och man anpassar sig för mycket efter vad man tror att andra vill ha av en - vilket kan göra att man blir utnyttjad eller illa behandlad i relationer. Svårigheter med att kunna säga nej och sätta gränser är vanligt. Genom en terapi kan du lära dig att ha en mer balanseradsyn på dig själv, vilket gör att du kan hantera relationer bättre och sätta gränser mot andra när det behövs.


Relationsproblem

Det finns många känslomässiga svårigheter som kan påverka nära relationer negativt. Att ha svårt att känna tillit till andra är ett vanligt problem för människor jag möter, men det kan också vara så att man litar på fel personer - att man omedvetet blundar för när andra behandlar en själv illa. Ibland kan den här typen av problem grunda sig i en otrygg anknytning och negativa erfarenheter tidigare i livet. Genom fokus på känslor och tankar i nuet så kan vi förstå mer om varför dina relationer havererar eller bli skadliga för dig - så att du kan få mer närhet i dina relationer.


Stress / Utmattning

Min erfarenhet är att många som hamnar i stress och utmattning är personer som har höga krav på sig själva, och en känsla av att de måste finnas till för alla andra för att vara värda något. Det kan leda till att man inte riktigt har tillåtelse från sig själv att säga nej eller ta hand om sig själv - och utmattning blir då en naturlig reaktion på onaturliga krav. Genom att förstå var kraven kommer ifrån och kunna hitta ett annat sätt att vara mot sig själv så kan vi förhindra att du behöver hamna i utmattning igen,


Psykosomatiska symtom

Kroppsliga symtom som kan ha psykologiska orsaker är t ex IBS, magkatarr, illamående, migrän, spänningshuvudvärk, funktionella neurologiska symtom (medicinskt oförklarade symtom), synstörningar (dimsyn, tunnelseende), svaghet i kroppen och smärttillstånd. De här symtomen bör utredas av en läkare innan du söker psykoterapi för dem, men när det inte går att hitta en medicinsk förklaring så kan problemen ibland hänga samman med ångest, trauma och psykiska faktorer.


Trauma

Reaktioner på traumatiska händelser, så som påträngande minnen (flashbacks), rädsla, svårigheter i relationer. Om dessa utspelat sig tidigt i livet och med sin närmsta familj så är det vanligt att få problem med tillit och nära relationer senare i livet. Där kan man i en terapi jobba med de tankar och reaktioner som hindrar en och bearbeta de traumatiska minnena - så att det förflutna inte behöver styra ditt liv.


Komplicerad sorg

Sorg är en normal reaktion, och något som vi alla går igenom under livet - och för det mesta så klarar vi av att sörja och komma vidare i livet. Men i vissa fall så kan det finnas konfliktfyllda känslor kring förlusten som gör att man "fastnar" och t ex kan utveckla depressionssymtom. Då kan man få hjälp att komma loss och komma vidare i livet.


Personligetsrelaterade problem

Detta visar sig oftast i stora svårigheter att hantera nära relationer - där man återkommande hamnar i destruktiva relationer och starka känslomässiga reaktioner. Impulsivt beteende är vanligt, och en tendens att hamna i ett svartvitt tänka kring andra där de antingen är perfekta eller värdelösa. Genom en terapi kan du få en mer balanserad bild av dig själv och andra - så att relationer kan bli något positivt istället för en stress.